Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie.
 

Regulamin konkursu "Urodziny Ludwika"

REGULAMIN KONKURSU

”URODZINY LUDWIKA”

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie „Urodziny Ludwika” zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest „SPOŁEM” PSS w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8; 10-576 Olsztyn, www.spolem.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 521 19 00, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwana dalej Organizatorem.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych (ADO) związanych z Konkursem jest „Społem” PSS
  w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w sklepie nr 17 „Ludwik” przy ul. Okrzei 6 w Olsztynie.
 6. Konkurs trwać będzie od 11.05. 2022r. do 20.05.2022 roku.
 7. Przystąpienie do konkursu jest możliwe po  akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 8. Przystąpienie do konkursu na zasadach określonych w ust. 7,  jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy.
 9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Społem” PSS w Olsztynie.
 10.  Spory i wątpliwości wynikające z Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 11. Niezłożenie stosownych oświadczeń wymaganych w kuponie konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem w nim są dobrowolne. 
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Przesłanie pracy konkursowej bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wpłynie na odrzucenie pracy i niezwłoczne usunięcie danych osobowych.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
  1. wypełnić zadanie konkursowe : wykonać dowolną techniką kartkę urodzinową dla sklepu Ludwik lub przesłać kreatywne życzenia urodzinowe.
  2. wypełnić kupon konkursowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) :

1) podać dane osobowe:

2) wyrazić wymagane oświadczenia i zgody na potrzeby Konkursu;

3) wpisać datę i podpisać formularz.

Na adres konkurs@spolem.olsztyn.pl lub w wiadomości prywatnej na portalu Facebook Społem https://www.facebook.com/spolemolsztyn/ 

4.   Kupony konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.spolem.olsztyn.pl.

5.  Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.

6. W Konkursie biorą udział tylko ważne kupony konkursowe, tj. czytelnie wypełnione i w całości wypełnione (zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym, które podlega ocenie komisji konkursowej

7. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

 1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
 2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,
 3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora,
 4. zawarł w zadaniu Konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

 

§ 3    Nagrody: 

 1. Nagrodami w Konkursie są 5x bon o wartości 100 zł ( sto złotych) każdy, do wykorzystania na zakupy w sklepie Ludwik w Olsztynie.
 2. Płatnikiem podatku od nagród jest Organizator. 
 3. W celu odebrania nagrody laureat zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.
 4. Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

 1. W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia kuponów konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością, estetyką i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.
 3. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie prace.
 4. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do 27.05.2022 roku.
 5. W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana następnemu Uczestnikowi.

§ 5. Powiadomienie o wygranej

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej do 04.06.2022 r. Organizator podejmie trzy próby kontaktu z Uczestnikiem.
 2. Imiona Laureatów konkursu oraz ich prace zostaną ogłoszone zgodnie z wyrażonymi zgodami w kuponie konkursowym.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu z Laureatem konkursu, wówczas traci on prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.
 5. Organizator po nawiązaniu kontaktu z Laureatem konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody.  
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest osobiste stawienie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 7. Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.
 8. Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja  z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.

§  6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 10.06.2022 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie Dział Organizacji, Kontroli i Samorządu, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.
 2. Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane. 
 3. Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 24.06.2022 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7.  Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest na www.spolem.olsztyn.pl, oraz w biurze w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 2/8, Olsztyn.
 2. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.
 2. Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  
 3. Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie będzie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z :
  • umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,
  • utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Tekst jedn., Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.)..
  • wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywaniem kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
  • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu,
  • wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Tekst jedn., Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.).
  •  jako Laureat nagrody nie jest uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

§  8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. M.J. Piłsudskiego 2/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP: 739-020-36-99, REGON000675710.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Administratora: e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl
  3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów i opiekunów prawnych uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie, w tym do wydania nagród. Odmowa podania danych może skutkować wykluczeniem z konkursu.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  6. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.
  7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:
  1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
   1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację czego dotyczy żądanie);
   2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: organizacja@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;
   3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Załącznik Nr 1