Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie.
 

Regulamin konkursu Henkel


 

REGULAMIN KONKURSU

„ Pokaż swój sposób na porządek”

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
  w konkursie „Pokaż swój sposób na porządek”. zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest „SPOŁEM” PSS w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8; 10-576 Olsztyn, www.spolem.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 521 19 00, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwana dalej Organizatorem.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Administratorem danych osobowych (ADO) związanych z Konkursem jest „Społem” PSS
  w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie na profilu Facebook Społem Olsztyn: https://www.facebook.com/spolemolsztyn/

 

 1. Konkurs trwać będzie od 18.03-17.04.2024 r.
 2. Przystąpienie do konkursu jest możliwe po  akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 3. Przystąpienie do konkursu na zasadach określonych w ust. 7,  jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Społem” PSS w Olsztynie.
 5.  Spory i wątpliwości wynikające z Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 6.  Niezłożenie stosownych oświadczeń wymaganych w kuponie konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem w nim są dobrowolne. 
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Przesłanie pracy konkursowej bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wpłynie na odrzucenie pracy i niezwłoczne usunięcie danych osobowych.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie w terminie  18.03-17.04.2024 r. należy:

 

 1. Zrobić zakupy za minimum 30 zł, w tym jeden produkt marki: Bref, Persil lub Clin w sklepach Społem Olsztyn.
 2. Pokaż „Jaki jest Twój ulubiony sposób na utrzymanie porządku”?

 

 1. Uzasadnij swój wybór zdjęciem bądź krótkim filmikiem ( do 10 MB).

 

 1. Pracę wstaw w komentarz pod postem konkursowym na Facebooku lub prześlij na adres: konkurs@spolem.olsztyn.pl

 

 1. W zgłoszeniu dołącz zdjęcie paragonu oraz wypełniony kupon konkursowy dostępny na www.spolem.olsztyn.pl oraz w Regulaminie.
 2. Wygrywają 3 najbardziej kreatywne i inspirujące prace.

 

 

 1. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe. Jeden komentarz=jedno zgłoszenie.

 

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania zakupów na kwotę minimum 30 zł w sieci Społem Olsztyn. W ramach tych zakupów, jeden z produktów musi pochodzić z oferty firmy Henkel ( marki Bref, Persil lub Clin) dostępnej w sklepach Społem.

Do udziału w konkursie niezbędne jest przypięcie paragonu zawierającego wspomniane zakupy do kuponu konkursowego. Kupony konkursowe są dostępne w regulaminie oraz na naszej oficjalnej stronie internetowej www.spolemolsztyn.pl.

 

 1. Uprasza się uczestników o zachowanie paragonów oraz ich przypięcie do kuponów zgodnie z regulaminem, aby umożliwić prawidłową weryfikację zakupów i uczestnictwo w konkursie.

 

 1. Zapraszamy do udziału w konkursie oraz dzielenia się swoimi sposobami na utrzymanie porządku!

 

 1. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:
 1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
 2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,
 3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy

Organizatora,

 1. zawarł w zadaniu Konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

 

§ 3    Nagrody: 

 

 1. Nagrodami w Konkursie są BONY SPOŁEM do wykorzystania w sklepach Społem Olsztyn o wartości:

1. 400 zł

2. 300 zł

3. 200 zł

 1. Płatnikiem podatku od nagród jest Organizator. 
 2. W celu odebrania nagrody osoba reprezentującą laureata (rodzić lub opiekun prawny) zobowiązana jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.
 3. Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

 1. W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia kuponów konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim kreatywnością i inspiracją wypełnionego zadania Konkursowego.
 3. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie prace.
 4. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do 22.04.2024 r. (poniedziałek)
 5. Zwycięzca zostanie powiadomiony poprzez odpowiedź na komentarz oraz w wiadomości prywatnej na Facebooku.
 6. W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana następnemu Uczestnikowi.

 

§ 5. Powiadomienie o wygranej

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej do 23.04.2024 r. Organizator podejmie trzy próby kontaktu z Uczestnikiem.
 2. Imiona Laureatów konkursu oraz ich prace zostaną ogłoszone zgodnie z wyrażonymi zgodami w kuponie konkursowym.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu z Laureatem konkursu, wówczas traci on prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.
 5. Organizator po nawiązaniu kontaktu z Laureatem konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody przez wiadomość prywatną na Facebooku.  
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest osobiste stawienie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 7. Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.
 8. Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja  z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.

 

 

 

§  6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie 26.04.2024 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie Dział Organizacji, Kontroli i Samorządu, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.
 2. Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane. 
 3. Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 01.05.2024 r. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7.  Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biorących udział w akcji sklepach Organizatora, na www.spolem.olsztyn.pl, oraz w biurze w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 2/8, Olsztyn.
 2. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.
 5. Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  
 6. Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie będzie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu.
 7. Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z :
  • umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,
  • utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Tekst jedn., Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.)..
  • wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywaniem kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
  • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy,
  • wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Tekst jedn., Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.).
  •  jako Laureat nagrody nie jest uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

 

§  8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. M.J. Piłsudskiego 2/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP: 739-020-36-99, REGON000675710.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Administratora: e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl
  3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów i opiekunów prawnych uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie, w tym do wydania nagród. Odmowa podania danych może skutkować wykluczeniem z konkursu.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  6. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.
  7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:
    • przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu; 
    • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego – dane laureatów nagród;
    • przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji.
  8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
   1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację czego dotyczy żądanie);
   2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: organizacja@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;
   3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

KUPON KONKURSOWY

 1. Zadanie konkursowe: Pokaż swój sposób na porządek.
 2. Wypełnij pola:

Imię i nazwisko ……………………………………………………..………..  Nr. tel. ………………….……………………………

 1. Zdjęcie lub filmik wstaw w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Społem Olsztyn lub prześlij na adres e-mail konkurs@spolem.olsztyn.pl
 2. Kupon konkursowy wraz z paragonem prześlij w wiadomości prywatnej na  Facebooku Społem Olsztyn lub  na adres

 e-mail: konkurs@spolem.olsztyn.pl

 1. Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy w terminie 18.03-17.04.2024 r.
 2. Zaznacz wymagane pola:
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin Konkursu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu.
 • Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia oraz wieku dziecka na stronie Organizatora – w przypadku zdobycia nagrody w Konkursie.
 • Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia oraz wieku dziecka na stronie Facebook Organizatora – w przypadku zdobycia nagrody  w Konkursie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że: ,,Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 521 19 24. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów i opiekunów prawnych uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie laureatów konkursu. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie w tym do wydania nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane: przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu; przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego – dane laureatów nagród; przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji. Uczestnik ma prawo w każdym momencie do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciw, wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO, Warszawa, ul. Stawki 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w Regulaminie konkursu i na www.spolem.olsztyn.pl.

 

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis  uczestnika konkursu