Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie Polityka prywatności.

Regulamin

SPOŁEM” PSS w OLSZTYNIE

REGULAMIN KONKURSU

SŁODKIE 2 KÓŁKA

 

§ 1. Postanowienie ogólne:

1) Konkurs pod nazwą „SŁODKIE 2 KÓŁKA zwany dalej „Konkursem” organizowany jest przez „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwaną dalej Organizatorem.

2) Fundatorem nagród jest Społem PSS w Olsztynie.

3) Partnerem akcji w konkursie jest Mondelez Polska Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Domaniewska 49,

02-672 Warszawa, KRS: 0000533161, NIP: 5210122798

4) Konkurs przeprowadzony będzie w sklepach sieci „Społem” PSS w Olsztynie na terenie miast: Olsztyn, Mrągowo, Szczytno, Kętrzyn.

 5) Konkurs trwać będzie od 15 lutego do 14 marca 2021 roku.

6) W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Osoby te muszą zamieszkiwać terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Aby przystąpić do konkursu należy w formularzu konkursowym zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO, ponadto wyrazić zgodę na  nieodpłatne przeniesie praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy. Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.

8) Nie złożenie wszystkich oświadczeń i zgód wymaganych w formularzu konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

9)  W Konkursie nie mogą brać udziału:

- pracownicy „Społem” PSS w Olsztynie

- pracownicy Mondelez Polska

 §2. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1) W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

  1. W okresie od 15 lutego do 14 marca 2021 r. zakupić z Kartą lojalnościową Społem Olsztyn, dowolne produkty marki: Milka, Delicje, Prince Polo za min. 15 zł-zakup konkursowy.
  2. Wypełnić formularz konkursowy /Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu/ poprzez:         

1. podanie danych osobowych:                                                                                           

  -     imię i  pierwsza litera nazwiska,                                                                                        

  -     miejscowość zamieszkania, 

  -  numer telefonu                                                                                                      

2.   podanie numeru paragonu, który znajduje się w lewym dolnym rogu pod sumą np.:

00005#1, datę  zakupu ( załącznik nr 2)

3. wyrażenie wymaganych oświadczeń i zgód na potrzeby Konkursu 

4. wstawienie daty i podpisu uczestnika

   c. Wykonać zadanie konkursowe – przedstaw fotograficznie lub nagraj krótk filmik  pt: „Jak po Milce rozpiera Cię energia”.

   d.  Zachować oryginał paragonu fiskalnego uprawniającego do udziału w Konkursie.

2) Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanego zadania konkursowego przysługują mu wszelkie prawa, zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłane zadanie konkursowe nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez partnera akcji i Organizatora, spowodowane opublikowaniem zadania konkursowego zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i Partnera akcji od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4) Formularze konkursowe dostępne są w sklepach sieci Społem PSS w Olsztynie oraz na stronie internetowej Organizatora-plik do wypełnienia.

5) Wypełniony formularz konkursowy należy w dniach 15.02-14.03.2021 roku wysłać:

6) Każdy uczestnik może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, z tym, że jeden paragon uprawnia do jednego zgłoszenia konkursowego.

7) W Konkursie biorą udział tylko ważne formularze konkursowe, tj.

a) niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione ( zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z

b) wykonanym zadaniem konkursowym, które jest tą częścią formularza, która podlega ocenie komisji konkursowej.

8) Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

  1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
  2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,
  3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora lub Partnera akcji
  4. zawarł w zadaniu konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

      e. przesłane przez niego zdanie konkursowe narusza prawo lub prawa osób trzecich.

§ 3. Nagrody

1) Nagrodami w Konkursie są:                                             

a) Nagroda główna:  rower miejski Plumbike Ride Cruiser o wartości 2000 zł ( słownie: dwa tysiące zł)

b) Hulajnoga elektryczna Xiaomi MiJia M365 o wartości 1799 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł),

c) Walizka Saxoline rozm.M o wartości 350 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł)

2) Płatnikiem podatku dochodowego od nagród jest Organizator Konkursu.

3) W celu odebrania nagrody Zwycięzca zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.

a) Jeżeli wartość nagrody przekracza 200 zł ( słownie: dwieście zł) brutto Zwycięzca konkursu,  zobowiązany jest uzupełnić swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

4) Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego.

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

1) W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła komisję konkursową.

2) Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia formularzy konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.

3) Wyłonienie Zwycięzców nastąpi do 26.03.2021 roku.

4) Spośród wszystkich otrzymanych zadań konkursowych, Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie.

5) W przypadku, gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu, co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy.

§ 5. Powiadomienie o wygranej

1) Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej:

2) Dane Zwycięzców konkursu ( imię oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ogłoszone-w przypadku wyrażenia takiej zgody w formularzu konkursowym, również na stronie internetowej Organizatora oraz Facebooku Organizatora.

3) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu ze Zwycięzcami konkursu, wówczas tracą oni prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.

4) Uczestnik zobowiązuje się podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym, a o ewentualnej zmianie tych danych powiadomić niezwłocznie Organizatora Konkursu, z zastrzeżeniem odrzucenia zgłoszenia.

5) Organizator po nawiązaniu kontaktu ze Zwycięzcą konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje, co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody. 

6) Warunkiem wydania Nagrody jest okazanie przez Zwycięzcę paragonu, który uprawniał go do udziału w Konkursie oraz ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli z jakiś powodów Laureat nie będzie mógł odebrać osobiście nagrody, może upoważnić inną osobę pełnoletnią, na podstawie pisemnego upoważnienia. 

7) Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.

8) Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie, jako rezygnacja z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.

9) Ostateczny termin odebrania nagród upływa 31.05.21 r.

§  6. Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 9.04.2021 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie Dział Handlu i Marketingu al. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu,  dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.

2) Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane.

3) Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 16.04.2021 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.

4) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.  Postanowienia Końcowe

1) Regulamin Konkursu dostępny jest w sklepach sieci Społem PSS w Olsztynie, na www.spolem.olsztyn.pl, oraz w dziale Handlu i Marketingu al. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.

2) Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia.

4) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

6) Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

7) Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z:

- umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,

- utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką,

- wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie jego pamięci

- publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu

- wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm

- jako Laureat nagrody nie jest uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

§ 8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25.05.2018r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów zgodnie z Regulaminem Konkursu „Słodkie 2 Kółka” na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 521 19 24, e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl

5. Przed zapoznaniem się z treścią naszej strony www.spolem.olsztyn.pl należy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies.

6. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl, zawiera adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystając z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych /adresu e-mail oraz innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości/ w celu przesłania odpowiedzi na przysłane pytanie.

7. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl  może zawierać linki do innych stron internetowych. W związku z powyższym, zalecamy przed zapoznaniem się z treścią strony internetowej, zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych przekazaną od administratora danej strony.

8. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.

9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:

•              przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu;

•              przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego ( dane laureatów);

•              przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji.

10. Administrator stosuje monitoring wizyjny w placówkach handlowych w Olsztynie i Szczytnie oraz monitoring placu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi, i tablicami informacyjnymi. 

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

a) żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację, czego dotyczy żądanie);

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: konkurs@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1:

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2: