Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie.
 

Regulamin konkursu „OTWARCIE MIŁKA”


 

REGULAMIN ZABAWY PARAGONOWEJ

„OTWARCIE MIŁKA”

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w zabawie paragonowej z okazji otwarcia Miłka

 1. Organizatorem zabawy paragonowej jest „SPOŁEM” PSS w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8; 10-576 Olsztyn, www.spolem.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 521 19 00, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych (ADO) związanych z Konkursem jest „Społem” PSS
  w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.
 4. Zabawa paragonowa przeprowadzona będzie podczas otwarcia sklepu Miłek, przy ul. Jagiellońskiej 68, regulamin będzie opublikowany na stronie internetowej www.spolemolsztyn.pl
 5. Zabawa paragonowa trwać będzie w dniu 18 lipca 2024 r.
 6. Przystąpienie do zabawy paragonowej jest możliwe po  akceptacji niniejszego Regulaminu.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Społem” PSS w Olsztynie.
 8.  Spory i wątpliwości wynikające z Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 2

Warunki uczestnictwa w zabawie paragonowej:

 1. Udział w zabawie paragonowej jest dobrowolny. 
 2. W celu wzięcia udziału w zabawie paragonowej należy w dniu otwarcia sklepu Miłek zrobić zakupy w sklepie Miłek na kwotę minimum  75 zł i okazać paragon w celu odebrania nagrody. W wymaganej kwocie paragonu nie mogą być uwzględnione alkohol, papierosy, preparaty mlekozastępcze.
 3. Każdy uczestnik może otrzymać jedną nagrodę, jako potwierdzenie otrzymania nagrody będzie parafa organizatora na odwrocie paragonu.
 4. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:
 1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
 2. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy

Organizatora,

§ 3    Nagrody: 

 1. Nagrodami w zabawie paragonowej są :
    1. Kubki firmowe z logo Społem Olsztyn
    2. Koszulki z logo Społem Olsztyn
    3. Torby wielokrotnego użytku

 

 1. Płatnikiem podatku od nagród jest Organizator. 
 2. Ilość promocyjnych gadżetów jest ograniczona.

 

§ 7.  Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin zabawy paragonowej dostępny jest na profilu FB Społem Olsztyn.
 2. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z zabawy paragonowej, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu zabawy paragonowej, jego przerwania lub wydłużenia, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem zabawy paragonowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

§  8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. M.J. Piłsudskiego 2/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP: 739-020-36-99, REGON000675710.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  Administratora: e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl
  3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów i opiekunów prawnych uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  5. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
   1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację czego dotyczy żądanie);
   2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: organizacja@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;
   3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.