Informacja o cookies i ochronie danych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”) w celu poprawnego realizowania usług. W każdej chwili możesz wycofać zgodę i zablokować „ciasteczka” poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Pamiętaj, że poprzez dalsze korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies. Informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach znajdziesz na podstronie Polityka prywatności.

Konkurs dla dzieci - rozstrzygnięty!

Konkurs  "Jak Klenczon w "Społem" był inwentaryzatorem i  gdy wszystko pospisywał z gitarą odpoczywał" został rozstrzygnięty ????

Zwycięzcom GRATULUJEMY!  

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Poniżej prezentujemy zwycięzkie prace:

 


 

   


 


 

Wykonaj pracę dowolną techniką plastyczną, ukazujacą: 

Jak Klenczon w "Społem"

był inwentaryzatorem

i gdy wszystko pospisywał z gitarą odpoczywał

i wraz z kuponem zostaw w sklepie w  Szczytnie.

 

Do wygrania:

3 zestawy upominkowe ???? !

 

          REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

 

Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką ukazującą:

 

Jak Klenczon w „Społem”

był inwentaryzatorem

i gdy wszystko pospisywał

z gitarą odpoczywał.

 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych „Jak Klenczon w „Społem” był inwentaryzatorem i gdy wszystko pospisywał z gitarą odpoczywał”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest „SPOŁEM” PSS w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8; 10-576 Olsztyn, www.spolem.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 521 19 00, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Fundatorem nagród jest Społem PSS w Olsztynie.
 4. Administratorem danych osobowych (ADO) związanych z Konkursem jest „Społem” PSS w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w sklepach sieci „Społem” PSS w Olsztynie na terenie Szczytna.
 6. Konkurs trwać będzie od 10 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku.
 7. Przystąpienie do konkursu jest możliwe po  akceptacji niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych .
 8. Przystąpienie do konkursu na zasadach określonych w ust. 7,  jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych do wykonanej pracy.
 9. Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.
 10. Niezłożenie stosownych oświadczeń wymaganych w kuponie konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne. 
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
  1. w okresie od 10 maja do 11 czerwca 2021r. wypełnić zadanie konkursowe poprzez wykonanie pracy plastycznej na temat: Jak Klenczon w „Społem” był inwentaryzatorem i gdy wszystko pospisywał z gitarą odpoczywał.”
  1. podpisane imieniem i nazwiskiem prace dostarczyć do sklepów sieci Społem PSS w Olsztynie na terenie Szczytna.
  2. wypełnić kupon konkursowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) poprzez:    

1) podanie danych osobowych:

2) wyrażenie wymaganych oświadczeń i zgód na potrzeby Konkursu;

3) podanie daty i podpisu opiekuna prawnego.

  1. wypełnić zadanie konkursowe polegające na wykonaniu pracy plastycznej związanej z tytułem konkursu: „Jak Klenczon w Społem był inwentaryzatorem i gdy wszystko pospisywał z gitarą odpoczywał.”;
  2. podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika pracę konkursową;
  3. do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony kupon konkursowy  
 1. Kupony konkursowe dostępne są w kasach sklepów Organizatora, na terenie Szczytna oraz na stronie internetowej  www.spolem.olsztyn.pl.
 2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie uczeń szkoły podstawowej, reprezentowany przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 4. W Konkursie biorą udział tylko ważne kupony konkursowe, tj. niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione (zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym, które podlega ocenie komisji konkursowej

7) Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

 1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
 2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,
 3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy

Organizatora,

 1. zawarł w zadaniu Konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

 § 3    Nagrody:  

 

 1. Nagrodami w Konkursie są trzy zestawy upominkowe.
 2. Płatnikiem podatku od nagród jest Organizator. 
 3. W celu odebrania nagrody osoba reprezentującą laureata (rodzić lub opiekun prawny) zobowiązana jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.
 4. Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

 1. W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia kuponów konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością, estetyką i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.
 2. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Komisja wybierze najlepsze, w jej ocenie prace.
 3. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do 17 czerwca 2021 roku.
 4. W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana następnemu Uczestnikowi.

 

 

 

§ 5. Powiadomienie o wygranej

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej do 22.06.2021 r. Organizator podejmie trzy próby kontaktu z Uczestnikiem.
 2. Dane Laureatów konkursu zostaną ogłoszone zgodnie z wyrażonymi zgodami w kuponie konkursowym.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu z Laureatem konkursu, wówczas traci on prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.
 5. Organizator po nawiązaniu kontaktu z Laureatem konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody.  
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest osobiste stawienie się w biurze Organizatora w Szczytnie.
 7. Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.
 8. Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja  z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.
 9. Ostateczny termin odebrania nagród upływa 30.06.2021 roku.

 

§  6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 24.06.2021 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie Dział Organizacji, Kontroli i Samorządu, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, pełne dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.
 2. Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane. 
 3. Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 1.07.2021 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 7.  Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w sklepach Organizatora, na www.spolem.olsztyn.pl, oraz w biurze w Szczytnie: ul. Kościuszki 1.
 1. Organizator ma prawo do weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.
 5. Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  
 6. Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie może nieodpłatnie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu - zgodnie z RODO.
 7. Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z :
  • umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,
  • utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Dz. U. nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 90, poz. 631.
  • wprowadzeniem do obrotu, wprowadzeniem do pamięci komputera, wykonywaniem kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
  • publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu,
  • wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. Zm,
  •  jako Laureat nagrody nie jest uprawniony/a do otrzymywania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

§  8.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

  1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia  Spożywców w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy al. M.J. Piłsudskiego 2/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP: 739-020-36-99, REGON000675710.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 521 19 24, e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl
  3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów i opiekunów prawnych uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.
  4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału w konkursie, w tym do wydania nagród. Odmowa podania danych może skutkować wykluczeniem z konkursu.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
  1. Przed zapoznaniem się z treścią naszej strony www.spolem.olsztyn.pl należy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies.
  2. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl  zawiera adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystając z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych /adresu e-mail oraz innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości/ w celu przesłania odpowiedzi na przysłane pytanie. 
  3. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl, może zawierać linki do innych stron internetowych. W związku z powyższym, zalecamy przed zapoznaniem się z treścią strony internetowej, zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych przekazaną od administratora danej strony.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.
  5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:
    • przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu; 
    • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego – dane laureatów nagród;
    • przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
   1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację czego dotyczy żądanie);
   2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: organizacja@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;
   3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Załącznik Nr 1