URODZINY SIECI GAMA

 

W dniach 21.06-24.06.2018r. obchodzimy urodziny sieci Gama. 

Organizujemy PROMOCJE, ZABAWY, KONKURSY.

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

Poniżej regulamin:

 

REGULAMIN KONKURSU „Konkurs na 7. Urodziny sklepów Gama”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Konkurs na 7. Urodziny sklepów Gama” jest Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa, NIP: 521-34-294-74, REGON: 140933878, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000280288, o kapitale zakładowym 4.000.010,00 PLN.

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Polski osoby fizyczne, posiadające swobodny dostęp do serwisu Facebook.com.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, jak również osoby spokrewnione z pracownikami organizatora.

4. Organizator nie pokrywa kosztów dostępu uczestnika konkursu do medium za pomocą, którego uczestnik może zrealizować zadanie konkursowe.

5. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za działania organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 18.06.2018 do dnia 1.07.2018.

2. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zaakceptować regulamin i ułożyć spot reklamowy wykorzystując słowa „Gama, urodziny, tradycja”, a następnie przesłać zgłoszenie w postaci wiadomości e-mail na adres biuro@sklepygama.pl

3. Zadaniem konkursowym jest ułożenie spotu reklamowego wykorzystując słowa „Gama, urodziny, tradycja”.

4. Wykonane przez uczestnika zadanie konkursowe nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi.

III. Laureaci konkursu

1. Nagrodami w konkursie jest 10 okularów Smart Goggles o wartości 12,18zł oraz 1 Tablet Huawei Mediapad T3 o wartości 426,55 zł. Pula nagród w Konkursie obejmuje 11 nagród o łącznej wartości 548,35zł.

2. Spośród prawidłowo dokonanych zgłoszeń konkursowych, powołane przez organizatora jury, dokona wyboru 11 najciekawszych i najbardziej kreatywnych spotów reklamowych. Za wykonanie zadania konkursowego każdy z Laureatów otrzyma po jednej nagrodzie: autor najciekawszego wpisu – Tablet Huawei Mediapad T3, autorzy dziesięciu kolejnych wpisów – okulary Smart Goggles.

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i poproszeni o podanie danych koniecznych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres) za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe. Uczestnik (laureat) zobowiązany jest podać organizatorowi wszystkie dane, które umożliwią organizatorowi wysłanie nagrody kurierem.

4. Nagrody zostaną przesłane kurierem zgodnie z danymi podanymi przez uczestnika konkursu w terminie 14 dni od daty zakończenia konkursu.

5. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

IV Reklamacje

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej, na adres organizatora konkursu, wskazany w pkt I.1 regulaminu, z dopiskiem "Reklamacje – Konkurs na 7. Urodziny sklepów Gama” w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

V. Inne postanowienia

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z regulaminem i akceptacją warunków konkursu. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z konkursu uczestnika, który naruszył zasady regulaminu, a także w razie gdy uczestnik podał dane fałszywe, niepełne bądź błędne, a także w razie uzasadnionego podejrzenia, że narusza regulamin, bądź podejmuje działania mogące wpłynąć na wynik konkursu, w tym w szczególności służące zwiększeniu szans uczestnika na otrzymanie nagrody w sposób nieuczciwy lub sprzeczny z prawem.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na fangape’u https://www.facebook.com/SklepyGama/ oraz na stronie www.sklepygama.pl.

VI. Dane osobowe uczestników konkursu

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Konkurs na 7. Urodziny sklepów Gama” jest Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa;

 2. W sprawach związanych z danymi uczestników konkursu należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod_psd@eurocash.pl;

 3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, publikacji listy laureatów konkursu, rozpatrywania skarg i reklamacji, archiwizowania dokumentacji w tym dokumentów rozliczeniowych oraz dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami;

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i realizowanie przez administratora prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dochodzeniu roszczeń związanych z konkursem i ochroną przed takimi roszczeniami;

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

 7. Każdy uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 8. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu po jego zakończeniu będzie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, uczestnikowi konkursu będzie przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu uczestnika konkursu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.

 10. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu uczestnika konkursu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przystąpienie do konkursu „Konkurs na 7. Urodziny sklepów Gama” jest równoznaczne z wyrażeniem przez tego uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów wskazanych w powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu, przez okres niezbędny do ich realizacji.

 

 

18/06/2018
do góry