Loteria Wielkanocna

Zapraszamy do udziału w loterii.

http://wielkamocwygranych.pl/

https://sklepygama.pl/konkursy-3/wielkamoc-wygranych/

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

WIELKA MOC WYGRANYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Organizatorem loterii promocyjnej „WIELKA MOC WYGRANYCH” (dalej Loteria) jest PMICOMBERA Sp. z o. o., 04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050276, kapitał zakładowy: 104 000,00 zł, NIP 952-00-13-172 (dalej Organizator).

§ 2

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

§ 3

Loteria rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwa do dnia 21 października 2018 r. r. (dzień zakończenia postępowania reklamacyjnego).

§ 4

Loteria organizowana jest w sklepach, o których mowa w §6, na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).

 

§ 5

Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wielkamocwygranych.pl przez cały okres trwania Loterii.

§ 6

 1. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii jest prowadzona na terenie całej Polski od 1 marca 2018 r. do wyczerpania kuponów, o których mowa §11, jednak nie dłużej niż do dnia 9 kwietnia 2018 r. (dalej Okres Sprzedaży Promocyjnej) w sklepach, które są zrzeszone przez spółkę Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykaz sklepów, w których odbywa się Loteria znajduje się na stronie www.wielkamocwygranych.pl (dalej Sklepy).
 2. Towarami objętymi Loterią (dalej Produkty Promocyjne) są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie handlowej w Sklepach z wyjątkiem:

- napojów alkoholowych (w tym również piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487);

- wyrobów tytoniowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 957.);

- transakcji zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu / pożyczki) oraz zakupu kart lub doładowań telefonicznych typu pre-paid;

- preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia niemowląt w rozumieniu art. 25 ust. 2 pkt b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149).

§ 7

 1. Do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów oraz dwie osoby reprezentujące Organizatora. 
 2. Organizator wydał regulamin działania Komisji.
 3. Komisja sporządza protokół z przebiegu losowania nagród

§ 8

Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z Regulaminem w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

§ 9

Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.

II.  WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

§ 10

 1. W Loterii mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat nabywające Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów (rada nadzorcza, zarząd), ani pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Organizatora Loterii, spółki Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Sklepów,  oraz innych sklepów podmiotów, które są właścicielami Sklepów biorących udział w Loterii, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

§ 11

 1. Kupony (dalej Kupon / Kupony) uprawniające do udziału w Loterii, to zadrukowane kartoniki, które posiadają wolne pola do uzupełnienia przez osobę zgłaszającą się do Loterii.
 2. Kupony są dystrybuowane do Sklepów z uwzględnieniem ich dotychczasowej wielkości obrotów. W przypadku wyczerpania zapasu Kuponów w danym Sklepie może on zostać uzupełniony w miarę posiadanych zasobów Kuponów, jednak Organizator nie jest do tego zobowiązany. Z chwilą wyczerpania zapasu Kuponów w danym Sklepie, o ile nie zostanie on zgodnie z powyższym uzupełniony, Okres Sprzedaży Promocyjnej w danym Sklepie ulega zakończeniu. Klienci danego Sklepu zostają poinformowani poprzez zamieszczenie w tym Sklepie stosownej informacji.

§ 12

W Loterii może wziąć udział uczestnik spełniający warunki określone w §10, który:

 1. W Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona zakupu w Sklepie Produktu lub Produktów Promocyjnych, o łącznej wartości minimum 20,00 zł brutto (dalej Zakup Promocyjny). Zakup Promocyjny musi być udokumentowany jednym paragonem fiskalnym (dalej Dowód Zakupu);
 2. Pobierze i zachowa Dowód Zakupu.  
 3. Bezpośrednio po zakończeniu Zakupu Promocyjnego, po zapłaceniu, odbierze Kupon u kasjera.
 4. W okresie od 1 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. zgłosi się prawidłowo do Loterii wypełniając Kupon i wrzucając go do urny znajdującej się na terenie Sklepu, w którym Zakup Promocyjny został dokonany. W Kuponie należy obowiązkowo podać: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego do kontaktu, miejscowość zamieszkania, numer Dowodu Zakupu,  złożyć oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Loterii “WIELKA MOC WYGRANYCH”; „Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i nabyłem Produkty Promocyjne jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego”; Oświadczam, że nie jestem członkiem organów (rada nadzorcza, zarząd), ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia): Organizatora Loterii „WIELKA MOC WYGRANYCH” PMICOMBERA Sp. z o. o., 04-116 Warszawa, ul. Filomatów 27, spółki Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Sklepów biorących udział w Loterii, innych sklepów podmiotów, które są właścicielami Sklepów biorących udział w Loterii ani członkiem ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.” i się podpisać. Numer paragonu fiskalnego znajduje się najczęściej w prawej górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.
 5. Do zakończenia Loterii zachowa Dowód Zakupu, który został wpisany w Kuponie.

§ 13

 1. Dowód Zakupu – na potrzeby niniejszej Loterii jest to paragon fiskalny - oryginalny albo w formie duplikatu wystawionego na prośbę uczestnika Loterii przez Sklep, czytelny i prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez Sklep, którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie Zakupu i który nie jest sfałszowany.
 2. Dowód Zakupu ma dotyczyć Zakupu Promocyjnego.
 3. Data zakupu widniejąca na Dowodzie Zakupu musi się zawierać w Okresie Sprzedaży Promocyjnej.

§ 14

 1. Każdy uczestnik, który dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność 20 zł brutto, ma prawo do otrzymania jednego Kuponu.
 2. Kupon można odebrać tylko u kasjera, w Sklepie, w którym dokonało się zakupu, bezpośrednio po dokonaniu Zakupu Promocyjnego. Nie można otrzymać Kuponu po odejściu od kasy.
 3. W przypadku Dowodu Zakupu, na którym widnieje zakup towarów lub usług wyłączonych z Loterii (zgodnie z opisem w §6 ust.2), podstawą do wzięcia udziału w Loterii, w tym otrzymania Kuponu jest kwota wynikająca z Dowodu Zakupu pomniejszona o wartość zakupionych towarów lub usług wyłączonych z Loterii.
 4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie na numer telefonu, który został wskazany w zgłoszeniu: bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS w celu powiadomienia o wygranej i weryfikacji prawa do nagrody zgodnie z § 19.

§ 15

Do udziału w Loterii uprawniają wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony przerobione lub znajdujące się w stanie uniemożliwiającym ich weryfikację nie uprawniają do udziału w Loterii.

§ 16

 1. Jedna osoba może otrzymać w ramach Loterii dowolną liczbę nagród.
 2. Na każdym etapie przebiegu Loterii Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź doręczenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Loterii.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji Dowodu Zakupu bezpośrednio w Sklepie, z którego pochodzi zgłoszony Dowód Zakupu.

III.  NAGRODY

§ 17

Pula nagród o wartości 240 410 zł brutto obejmuje:

Nagroda I - rower typu miejskiego Goetze Colours 28” z logotypem marki „GAMA” o wartości 629 zł brutto – 290 nagród (po 1 dla każdego Sklepu).

Nagroda II - zestaw produktów marki własnej „Gama” o wartości 20 zł brutto – 2900 nagród (po 10 dla każdego Sklepu).

§ 18

 1. W Loterii przewidziano dwieście dziewięćdziesiąt losowań – po jednym dla każdego Sklepu.
 2. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania odbywają się w dni robocze począwszy od 19 kwietnia 2018 r. maksymalnie do 25 kwietnia 2018 r. Przy czym to Organizator każdorazowo podejmie decyzję co do ilości przeprowadzanych losowań w danym dniu. Organizator może pominąć jakiś termin z zakresu wymienionych powyżej i nie przeprowadzić w nim żadnego losowania. Wszystkie losowania muszą się zakończyć najpóźniej 25 kwietnia 2018 r.
 3. Wszystkie urny zostaną dostarczone do siedziby Organizatora pocztą kurierską. W losowaniu biorą udział wszystkie Kupony wrzucone do urny w danym Sklepie. Każde losowanie odbywa się z wykorzystaniem urny, do której wrzucano Kupony w Sklepie.
 4. Podczas każdego losowania z urny zostają wylosowani w kolejności: laureat nagrody I, dziesięciu laureatów nagrody II i trzech laureatów rezerwowych nagrody I.
 5. Losowania odbywają się w obecności Komisji. Losowania z urny dokonuje osoba wskazana przez Komisję.
 6. Laureaci Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowych.

IV.   WERYFIKACJA I WYDANIE NAGRÓD

§ 19

Weryfikacja prawa do nagrody:

 1. Laureaci nagród I są o tym fakcie powiadamiani telefonicznie na wskazany w Kuponie numer telefonu. Podczas rozmowy telefonicznej są powiadamiani o dalszych krokach weryfikacji.
 2. W ciągu 5 dni roboczych po losowaniu podejmowane są próby nawiązania połączenia telefonicznego. Próba nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowaną osobą podejmowana jest do momentu przeprowadzenia rozmowy, jednak nie dłużej niż trzy razy. Przez nieudaną próbę połączenia należy rozumieć nie odbieranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia się z użytkownikiem numeru (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki).
 3. Podczas rozmowy, w celu weryfikacji prawa do nagrody, uczestnik jest proszony o przesłanie w ciągu czterech dni roboczych na adres Organizatora:
  1. Dowodu Zakupu z numerem odpowiadającym numerowi wpisanym na wylosowanym Kuponie.
  2. Swoich danych tj. numer telefonu komórkowego do kontaktu, imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, które zostały wpisane w wylosowanym Kuponie..
  3. Powyższe dane  można wypełnić i podpisać korzystając z przygotowanego przez Organizatora formularza. Formularz do pobrania ze strony www.wielkamocwygranych.pl. Przyjmowane są również dane  napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane informacje i że zostanie podpisany przez uczestnika.
 4. Laureat nagrody I jest traktowany jako powiadomiony o dalszych krokach weryfikacji w dniu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. W przypadku nagrody I, jeżeli w ciągu 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu zgodnie z § 19 ust.3 Organizator nie otrzyma określonych w § 19 ust.3 danych i oświadczeń albo gdy pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem nie uda się przeprowadzić z nim rozmowy, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata rezerwowego nr 1 dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym nr 1 dla danej nagrody  odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli po zakończeniu postępowania dotyczącego laureata rezerwowego nr 1 dla danej nagrody Organizator nie otrzyma określonych w § 19 ust.3 danych i oświadczeń albo gdy pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z laureatem rezerwowym nr 1 dla danej nagrody nie uda się przeprowadzić z nim rozmowy, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata rezerwowego nr 2 dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym nr 2 dla danej nagrody odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat rezerwowy nr 2 dla danej nagrody również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda przechodzi na laureata rezerwowego nr 3 dla danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym nr 3 dla danej nagrody odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat rezerwowy nr 3 dla danej nagrody również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje nie wydana.
 6. W przeciągu 3 dni roboczych po zakończeniu procesu weryfikacji dla dalej nagrody I, Organizator informuje laureata, który przeszedł pozytywnie weryfikację czyli spełnił postanowienia opisane w § 19 ust.3, o trybie odbioru nagrody. Organizator wysyła informację bezpłatną wiadomością SMS na numer wpisany w wylosowanym Kuponie. Organizator wysyła indywidualny kod alfanumeryczny (dalej Kod) oraz informuje, że nagroda jest wydawana za pokwitowaniem, w Sklepie, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupony. Nagroda jest wydawana w godzinach od 9.00 do 16.00 w przeciągu 5 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie otrzymanego od Organizatora Kodu, imienia, pierwszej litery nazwiska, numeru telefonu i nazwy miejscowości zgodnych z wpisanymi na wylosowanym Kuponie.
 7. Jeżeli w terminie określonym w §19 ust.6 laureat nagrody I nie spełni opisanych w §19 ust.6 warunków nagroda pozostaje nie wydana.
 8. Laureat nagrody II jest o tym fakcie powiadamiany w ciągu 5 dni roboczych po losowaniu bezpłatną wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu, który został wpisany w wylosowanym Kuponie. W wiadomości otrzymuje Kod i jest informowany o dalszych krokach weryfikacji prawa do nagrody oraz o sposobie odbioru nagrody.
 9. W celu weryfikacji prawa do nagrody, jest proszony o dostarczenie w terminie od 7 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r. do Sklepu, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupon Dowodu Zakupu z numerem odpowiadającym numerowi wpisanym na wylosowanym Kuponie.
 10. Laureat nagrody II jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wysłania wiadomości SMS informującej o nagrodzie zgodnie z §19 ust.8.
 11. Nagroda II jest wydawana, pod warunkiem spełnienia zapisu §19 ust.9, za pokwitowaniem, w Sklepie, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupony. Nagroda jest wydawana w godzinach od 9.00 do 16.00 w dniach od 7 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r. Warunkiem odebrania nagrody jest podanie otrzymanego od Organizatora Kodu, imienia, pierwszej litery nazwiska, numeru telefonu i nazwy miejscowości zgodnych z wpisanymi na wylosowanym Kuponie.
 12. Jeżeli w terminie określonym w §19 ust.9 laureat nagrody II nie spełni opisanych w §19 ust.8 oraz §19 ust.11 warunków nagroda pozostaje nie wydana.
 13. Lista zwycięzców w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miasta zamieszkania publikowana jest na stronie: www.wielkamocwygranych.pl w terminie od 3 sierpnia 2018 r. do 21 października 2018 r..

§ 20

 1. Wydanie nagród następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 2. Nagroda jest wydawana za pokwitowaniem, w Sklepie, w którym został wrzucony do urny wylosowany Kupony.
 3. Nagrody  I są wydawane w dni robocze od 14 maja 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00.
 4. Nagrody  II są wydawane od 7 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r.  godzinach od 9.00 do 16.00
 5. Nieodebranie nagrody oznacza rezygnację z nagrody.

V.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 21

Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie od 1 marca 2018 r. najpóźniej do 1 października 2018 r.. r. Decyduje data stempla pocztowego.

§ 22

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” (dopisek nie jest obowiązkowy). Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.

§ 23

Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 24

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

§ 25

W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest PMICOMBERA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Filomatów 27, 04-116 Warszawa. Dane uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Loterii oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Ponadto, dane uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Loterii. Każdy z uczestników Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (chyba, że pozostaje inna podstawa dla przetwarzania danych osobowych, np. przepisy prawa podatkowego), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany w § 1 lub  poprzez wysłanie e-maila na adres bok@pmi.pl. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO lub organu który będzie pełnił funkcje GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

§ 27

Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.

§ 28

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, z późniejszymi zmianami) Organizator Loterii jest obowiązany na żądanie zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania.

Załącznik nr 1 Numer paragonu fiskalnego – wizualizacja

 

 

07/03/2018
do góry