Konkurs dla dzieci

 

 

MEGA PLUSZAK I INNE NAGRODY CZEKAJĄ wink

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Z okazji 20 lecia sklepu Malwa w Olsztynie

„Wykonaj kwiat malwy dowolną techniką plastyczną”

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym „Wykonaj kwiat malwy dowolną techniką plastyczną”, zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
 2. Organizatorem Konkursu jest „SPOŁEM” PSS w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8; 10-576 Olsztyn, www.spolem.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 521 19 00, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000048138, NIP:739-020-36-99; REGON000675710, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych (ADO) związanych z Konkursem będzie „Społem” PSS w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie w sklepie nr 25 „Malwa” „Społem” PSS w Olsztynie przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 46 w Olsztynie
 5. Konkurs trwać będzie od 1 lutego 2019 roku do 18 lutego 2019 roku.
 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej  zwane RODO) i na nieodpłatne przeniesie praw autorskich majątkowych. Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.
 7. Nie złożenie stosownych oświadczeń wymaganych w kuponie konkursowym skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu (zgoda na przetwarzanie danych, przeniesienie autorskich praw majątkowych, o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:
 1. w okresie od 1 do 18 lutego 2019 r. należy wypełnić zadanie konkursowe poprzez wykonanie dowolną techniką plastyczną kwiatu malwy.
 2. pracę należy wrzucić do urny konkursowej usytuowanej w sklepie „Malwa” przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 46 w Olsztynie lub przekazać kierownikowi sklepu.
 3. wypełnić kupon konkursowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) poprzez:   

1) podanie danych osobowych:

 • imię i nazwisko dziecka,
 • imię i nazwisko opiekuna prawnego,
 • wiek dziecka,
 • numer telefonu opiekuna prawnego,

2) wyrażenie wymaganych oświadczeń i zgód na potrzeby Konkursu;

3) podanie daty i podpisu opiekuna prawnego.

 1. wypełnić zadanie konkursowe polegające na wykonaniu pracy w dowolnej formie związanej z tytułem konkursu: „Wykonaj kwiat malwy dowolną techniką plastyczną”;
 2. podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika pracę konkursową;
 3. do pracy konkursowej należy dołączyć wypełniony kupn konkursowy
 1. Kupony konkursowe dostępne są w kasach sklepu „Malwa” Społem PSS w Olsztynie oraz na stronie internetowej Organizatora konkursu www.spolem.olsztyn.pl.
 2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba małoletnia do 15 roku życia reprezentowana przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe.
 4. W Konkursie biorą udział tylko ważne kupony konkursowe, tj.

a) niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione (zawierają wszystkie wymagane oświadczenia oraz dane) wraz z                                                                                                                   

b) wykonanym zadaniem  konkursowym, która podlega ocenie komisji konkursowej.

7) Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik:

 1. nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie,
 2. podaje nieprawdziwe dane osobowe,
 3. jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek firmy Organizatora,
 4. zawarł w zadaniu Konkursowym wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, religijne lub propagandowe.

§ 3

Nagrody:

1) Nagrodami w Konkursie są:

 1. nagroda główna: MEGA pluszak,
 2. dwie nagrody: kosz różności,
 3. pięć nagród: gra edukacyjna,
 4. słodka niespodzianka dla każdego uczestnika.

2) Płatnikiem podatku od nagród jest Organizator.

3) W celu odebrania nagrody osoba reprezentującą laureata (rodzić lub opiekun prawny) zobowiązana jest podpisać dokument potwierdzający odebranie nagrody.

4) Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego,

§ 4. Wyłanianie zwycięzcy:

 1. W celu wyłonienia Zwycięzcy oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia kuponów konkursowych złożonych przez Uczestników, a w drugiej oceni Zadanie Konkursowe kierując się przede wszystkim adekwatnością, estetyką i oryginalnością wypełnionego zadania Konkursowego.
 3. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów zostanie wyłonionych 8 najlepszych w ocenie Komisji prac konkursowych z ustaleniem listy zwycięzców.
 4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół ten będzie dostępny dla wszystkich Uczestników w siedzibie Organizatora.
 5. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do 20 lutego 2019 roku.
 6. W przypadku gdyby wyłoniony Zwycięzca nie spełniał wymogów ustalonych Regulaminem dla Uczestników konkursu podlega on wykluczeniu z Konkursu co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy wskazanej w pkt. 3.

 

§ 5. Powiadomienie o wygranej

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej do 20.02.2019 r. Organizator podejmie trzy próby kontaktu z Uczestnikiem.
 2. Dane Laureatów konkursu (imię, nazwisko i wiek) zostaną ogłoszone zgodnie z wyrażonymi zgodami w kuponie konkursowym.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu w terminie wskazanym w pkt. 1 nie uda się nawiązać kontaktu z Laureatem konkursu, wówczas traci on prawo do nagrody, a dana nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed ogłoszeniem wyników i nie powiadomienia o tym Organizatora, co w konsekwencji uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą.
 5. Organizator po nawiązaniu kontaktu z Laureatem konkursu przekaże mu wszelkie niezbędne informacje co do odbioru nagrody w tym daty i miejsca wydania nagrody. 
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest osobisty przyjazd.
 7. Jeżeli z jakiegoś powodu Zwycięzca nie będzie mógł stawić się po Nagrodę w wyznaczonym terminie ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora Konkursu, który wyznaczy kolejny termin.
 8. Nie odebranie nagrody w dodatkowo wyznaczonym przez Organizatora terminie, nie krótszym niż 7 dni, traktowane będzie jako rezygnacja  z wygranej i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Zwycięzcy z tytułu wygranej wobec Organizatora.
 9. Ostateczny termin odebrania nagród upływa 28.02.2019 roku.

§  6. Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, wyłącznie na piśmie do 25.02.2019 r., listem poleconym na adres: ”SPOŁEM” PSS w Olsztynie Dział Organizacji, Kontroli i Samorządu, al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn z dopiskiem „REKLAMACJA”. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja musi zawierać wskazanie nazwy Konkursu, pełne dane osobowe, datę, miejsce i opis zdarzenia, uzasadnienie wnoszonej reklamacji oraz podpis zgłaszającego reklamacje.

2) Reklamacje wniesione po terminie lub przez osobę nieupoważnioną nie będą uwzględniane.

3) Reklamacje rozpatrzy Komisja wymieniona w § 4. pkt. 1 do dnia 4.03.2019 roku. Komisja powiadomi o podjętej decyzji na piśmie listem poleconym.

4) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§  7.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

 1. Administrator przetwarza   dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych u Administratora: tel. 89 521 19 24, e-mail: iod@spolem.olsztyn.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów i opiekunów prawnych uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu i wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika.
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie w tym do wydania nagród. Jednakże odmowa podania danych może skutkować wykluczeniem z konkursu.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przed zapoznaniem się z treścią naszej strony www.spolem.olsztyn.pl należy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies.
 7. Strona administratora www.spolem.olsztyn.pl  zawiera adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystając z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych /adresu e-mail oraz innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości/ w celu przesłania odpowiedzi na przysłane pytanie.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników konkursu w celu wyłonienia laureatów konkursu.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane i przechowywane:
 • przez okres niezbędny dla rozstrzygnięcia konkursu;
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i księgowego – dane laureatów nagród;
 • przez okres uprawniający do realizacji ewentualnych roszczeń, w ramach reklamacji.
 1. Administrator stosuje monitoring wizyjny w placówkach handlowych w Olsztynie i Szczytnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora. Pomieszczenia i teren monitorowany są oznaczone odpowiednimi znakami graficznymi, i tablicami informacyjnymi. 
 2. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 1. żądania od ADO dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych (w celu realizacji tych praw uczestnik konkursu powinien zwrócić się do ADO korespondencyjnie pod adresem: „Społem” PSS w Olsztynie al. M.J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn. W korespondencji z ADO należy podać imię i nazwisko oraz informację czego dotyczy żądanie);
 2. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody przez stronę www administratora lub kontakt na następujący adres mailowy: organizacja@spolem.olsztyn.pl z adresu mailowego, który został podany przez uczestnika konkursu w formularzu konkursowym;
 3.  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 8.  Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w sklepach Organizatora, na www.spolem.olsztyn.pl, oraz Dziale Organizacji, Kontroli i Samorządu przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn.
 2. Organizator ma prawo do weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie inne warunki określone w przepisach prawa. Organizator może żądać złożenia określonych przez Niego oświadczeń bądź przedłożenia dokumentów. Niespełnienie w/w warunków powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu czego konsekwencją jest wygaśnięcie Jego prawa do nagrody a także wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, terminu Konkursu, jego przerwania lub wydłużenia.
 4. Uczestnicy mają obowiązek powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych do 20.02.2019 roku. Negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku ponosi Uczestnik.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzaniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.
 7. Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
 8. Organizator za zgodą biorącego udział w Konkursie może nieodpłatnie przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby Konkursu - zgodnie z RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
 9. Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe związane z :
 • umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej,
 • utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy każdą dostępną techniką,

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dz. U. nr 24, poz. 83, tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 roku Dz. U. nr 90, poz. 631.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

 

 

 

do góry