Karta Klienta SPOŁEM

Z  KARTĄ  KLIENTA  SIĘ  OPŁACA

 
W Spółdzielni funkcjonuje Karta Klienta Społem upoważniająca do zakupów z 3 % rabatem. Można ją jeszcze kupić w sklepie Nr 15, przy ul. Wilczyńskiego 8. Liczba kart jest ograniczona. Karta obowiązuje we wszystkich sklepach Spółdzielni na terenie Olsztyna, Kętrzyna, Mrągowa i Szczytna.
Koszt zakupu Karty wynosi 15,00 zł.

 

 

 

REGULAMIN KARTY KLENTA SPOŁEM PSS w Olsztynie

       I. Zasady funkcjonowania Karty Klienta Społem

  1. Uprawnionymi do korzystania z Karty  Klienta  są:

         a. członkowie Spółdzielni, którzy otrzymują kartę członkowską – bezterminową i nieodpłatną; 

         b. inne osoby, nie będące członkami Spółdzielni, które kupują kartę za ustaloną cenę. Karta będąca w sprzedaży jest ważna przez rok kalendarzowy.                   Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu.

         2. Przez inne osoby, nie będące członkami Spółdzielni, rozumie się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej oraz                 osoby prawne.

         3. KARTA KLIENTA Społem upoważnia do zakupu towarów z 3% bonifikatą z wyłączeniem:

  • wyrobów tytoniowych,

  • doładowań telefonów komórkowych,

  • biletów autobusowych,

  • kart zdrapek,

         4. Rabat przysługuje wyłącznie po okazaniu oryginalnej Karty Klienta i odczytaniu jej kodu przez skaner kasowy - nie jest możliwe uzyskanie rabatu na                podstawie zdjęcia czy kopii Karty. W sklepie Nr 10 kod Karty wprowadzany jest ręcznie.

         5. Karta Klienta jest honorowana we wszystkich placówkach "Społem" PSS w Olsztynie oraz w sieci placówek innych spółdzielni spożywców na terenie               całego kraju - wg zasad ustalonych w ich wewnętrznych regulaminach.

         6. Płatność za zakupy z użyciem Karty Klienta Społem może nastąpić w formie  gotówki, karty płatniczej lub bonów akceptowanych przez "Społem" PSS             w Olsztynie.

         7. Na żądanie Spółdzielni Karta Członka Spółdzielni podlega niezwłocznemu zwrotowi.

         8. Bezterminowa Karta Członkowska może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wydana oraz osoby, z którymi Członek Spółdzielni                   prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Niedopuszczalne jest użyczanie Kart Członkowskich innym Klientom.

         9. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży bezterminowej KARTY członkowskiej należy natychmiast powiadomić Spółdzielnię. Za wydanie                 zastępczej KARTY członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.
             Nie wydaje się duplikatów utraconych lub zniszczonych kart rocznych
             (pkt. 1, lit. b).

        10. Przy jednorazowym zakupie przysługuje bonifikata wyłącznie z tytułu jednej Karty Klienta.

        11. Wielkość zakupu i kwota bonifikaty z tytułu Karty Klienta dokumentowana jest na paragonach kasowych.

        12. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Karty Klienta i związanych z tym bonifikat w każdym czasie.

         II. Zasady rejestracji Karty Klienta Społem

   1. Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca właścicielem aktywnej Karty Klienta Społem, może dokonać rejestracji Karty poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie www.spolem.olsztyn.pl. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Rejestrującego oświadczenia, że spełnia on wymogi, o których mowa w poprzednim zdaniu.

   2. Rejestracji podlegają Karty Klienta wydane na rok 2018 i lata kolejne oraz bezterminowe karty członków Spółdzielni.

   3. Rejestracja Karty jest dobrowolna i nie wpływa na jej funkcjonowanie, opisane w części I. niniejszego regulaminu.

   4. Osoba dokonująca rejestracji Karty zobowiązana jest do podania w formularzu numeru Karty Klienta oraz swoich aktualnych i prawdziwych danych. Posiada także prawo do ich aktualizowania za pośrednictwem konta on-line. Konto zakładane jest automatycznie wraz z rejestracją Karty. Dostęp do konta i wgląd w dane możliwy jest po podaniu numeru Karty Klienta oraz ustalonego hasła.

   5. Każdej prawidłowo zarejestrowanej karcie przypisany zostanie jednorazowy bon zakupowy o wartości 15 zł.

          a. wydanie bonu nastąpi wraz z paragonem za pierwsze zakupy dokonane z zarejestrowaną Kartą, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym od                        dokonania rejestracji;

          b. bony wydawane będą od 2 stycznia 2018r.

          c. bon ważny jest przez okres 30 dni od daty wydrukowania;

          d. realizacja bonu możliwa jest wyłącznie po okazaniu zarejestrowanej Karty Klienta, dla której został wydany;

          e. bon może być wydany i zrealizowany w dowolnym sklepie sieci „Społem” PSS w Olsztynie, z wyjątkiem sklepu nr 10 przy ul. Jagiellończyka 22 w                      Olsztynie;

          f. minimalna wartość zakupów, pozwalająca na realizację bonu wynosi 15 zł;

          g. bon nie podlega wymianie na gotówkę;

          h. w przypadku utraty bądź zniszczenia bonu, nie przysługuje bon zastępczy;

          i. do jednego numeru karty może być wydany wyłącznie jeden bon.

         6. Rejestracja Karty Klienta Społem wiąże się z koniecznością zaakceptowania Regulaminu.

         7. Wysłanie formularza rejestracyjnego wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „Społem” PSS w Olsztynie w              celach marketingowych.

         8. Rejestrując Kartę Klienta poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną                lub elektroniczną od „Społem” PSS w Olsztynie.

         9. Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania Karty i korzystania z przywilejów z tym                związanych. Wszelkie zgody, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowych, mogą być w każdej chwili                odwołane. Korespondencja w w/w zakresie powinna być kierowana na adres organizacja@spolem.olsztyn.pl.

         10. „Społem” PSS w Olsztynie ma w każdym czasie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin będzie obowiązywać              od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.spolem.olsztyn.pl.

         III.Klauzula informacyjna

          Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób                       fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy/ 95/46/WE                 /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Społem PSS w Olsztynie z siedzibą: 10-576 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 2/8.

   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rejestracją Karty Klienta Społem, w celach marketingowych, /na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych/ oraz w celu realizacji zasad funkcjonowania i rejestrowania Karty Klienta.

   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty przetwarzające je na podstawie podpisanych z administratorem umów. Na żądanie posiadacza Karty Klienta, administrator danych udziela mu informacji o firmie przetwarzającej jego dane osobowe na cele określone przeznaczeniem Karty Klienta.

   4. Pani/Pana dane będą udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;

   6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

   7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany /w formie profilowania/. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się stosownie do celów określonych w Regulaminie Karty Klienta Społem. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie wyselekcjonowanej informacji handlowej, marketingowej.

   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO;

   9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zarejestrowania Karty Klienta i korzystania z przywilejów z tym związanych.

    

   Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r.

    

   do góry